Brand og Redning

Logo Brand og Redning KøgeBrand og Redning SolrødBrand og Redning Stevns

D. 1. januar 2020 overtog det nye Brand & Redning beredskabsopgaven på tværs af Køge, Solrød og Stevns kommuner. Brand & Redning er klar med nyt logo, så genkendeligheden er sikret, når der rykkes ud til diverse opgaver.

Det nye beredskab har base på Tigervej 8 i Køge, som er blevet istandsat til at kunne håndtere de mange nye aktiviteter. Der er tale om en ganske betydelig organisation, som samlet set består af cirka 200 personer, og som foruden Falcks brandfolk og egne indsatsledere også omfatter frivillige brandfolk, nødbehandlere på Stevns m.v. 

Beredskabskommissionen

Som led i etableringen af det nye beredskab er der nedsat en beredskabskommission i hver af de tre kommuner. 

Beredskabskommissionen vælges af byrådet og består af en repræsentant fra hvert af byrådets partier med borgmesteren som formand samt politidirektøren. 

Desuden  er der to medarbejderrepræsentanter – en for deltids- og en for fuldtidsbrandmænd - samt en repræsentant fra de frivillige.

Mission - hvorfor eksisterer vi, hvad er vi sat i verden for?

Brand og Redning vil proaktivt forebygge, begrænse og forsvarligt afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer samt ved terror- og krigshandlinger eller hvis der er overhængende fare herfor.

Vi skaber værdi for vores interessenter og vi er lokalt forankrede, nærværende og tilgængelige.

Vision - hvor vil vi gerne hen, hvor ser vi os selv i fremtiden?

Brand og Rednings vision er TRYGHED gennem faglighed, ansvarlighed og trivsel.

Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddeldepotet har også adresse på Tigervej 8 og står overordnet for 3 opgaver, når det gælder hjælpemidler til borgerne:

  • Lagerstyring, levering og rengøring
  • Administration
  • Drift

Kontakt til hjælpemidler

Henvendelse om personlig og praktisk hjælp, madservice, træning, aflastning, ældreboliger, center-/plejeboliger, nødkald mv. kontakt:
Visitationen, tlf. 5667 2626

Henvendelse om personlige hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler og handicapbiler kontakt:
Hjælpemidler, tlf. 5667 2627

Læs mere hér inkl. åbningstider: Ældre og sundhedsafdelingen

Lagerstyring, levering og rengøring af hjælpemidler i Køge Kommune

Samtlige Velfærdsforvaltningens genbrugsbrugshjælpemidler som badebænke, kørestole, rollatorer og lignende (og dermed ikke de personlige hjælpemidler som parykker, kompressionsstrømper og lignende) lagerstyres, leveres og rengøres af hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemiddeldepotet foretager dagligt leveringer, hvoraf en del af leveringerne sker i forbindelse med udskrivning af borgere fra sygehuset. Tallene for 2019 var, at hjælpemiddeldepotet i alt foretog 5.208 kørsler, hvoraf 1.594 var haste- eller akutkørsler.

Administration af hjælpemidler i Køge Kommune. 

Administrationsdelen omfatter bl.a. opmærkningen af hjælpemidlerne og registreringen af hjælpemidlerne i Køge Kommunes hjælpemiddelsystem.

Drift af hjælpemidler i Køge Kommune. 

Hjælpemiddeldepotet er ansvarligt for den tekniske del af den lovbestemte opgave med at yde støtte til hjælpemidler til borgerne på baggrund af bestillingerne fra hjælpemiddelterapeuterne i myndigheden. Det vil sige, at hjælpemiddeldepotet også står for rengøringen og desinficeringen, reparationen, udskiftningen og leveringen af hjælpemidlerne, herunder for grovindstillingen af hjælpemidlerne ved leveringen.